Комисија за право на поврат на средствата на Агеција за филм на Република Македонија

 

Комисијата за право на поврат на средствата на Агеција за филм на Република Македонија ја сочинуваат претседател и четири членови.

Состав: