Листа на информации од јавен карактер

 

 

Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија бр. 13/2006, 86/2008, 6/10, 42/14, 148/15“) и член 3 од Упатството за начинот и постапката за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, Агенцијата за филм на Република Македонија ја изготви следната

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

- Закони


- Правилници

 

- Други акти од филмската дејност

 

- Филмски проекти финансирани од страна на Агенцијата за филм на Република Македонија

 

- Членови на Управен одбор

- Комисија за право на поврат на средствата на Агеција за филм на Република Македонија

- Филмски совет


- Архива