Македонски Филмови Фестивали Фестивали во Македонија Фестивали на Македонски Филм Интернационални Фестивали Категоризација на Филмски Фестивали Учество на македонски филмови на интернационални филмски фестивали Финансирање Конкурси Филмски проекти финансирани од страна на Агенцијата за филм Поттикнување на вложувања средства во филмски, односно телевизиски проект Брошура Каталог на Mакедонски филмови (продукција 2015 - 2016) Каталог на Mакедонски филмови (продукција 2014 -2015) Проекти реализирани во соработка со Агенцијата за филм EAVE Producers Workshop 2015 Џифони Македонија Џифони патува Европски филмски ден за млада публика Меѓународна соработка Членство во меѓународни организации Контакти од Продуцентски куќи Филмографии на Македонски Режисери Правна регулатива Јавни Набавки Корисни линкови Трејлери од Македонски филмови Каталози на Македонски филмови

Информации од јавен карактер

 

Контакт адреса:

Агенција за филм на Репулика Македонија                    
ул. 8 Март бр. 4 
Телефон: (02) 3224-100

Агенцијата за филм на Република Македонија согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер за службени лица за посредување со информации ги определи:

Трна Тодоровска, e-mail: trna.todorovska@filmagency.gov.mk

Александар Добревски, e-mail: aleksandar.dobrevski@filmagency.gov.mk