Информации од јавен карактер

 

Контакт адреса:

Агенција за филм на Репулика Македонија                    
ул. 8 Март бр. 4 
Телефон: (02) 3224-100

Агенцијата за филм на Република Македонија согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер за службени лица за посредување со информации ги определи:

Даниела Станковска Плачковска
e-mail: daniela.stankovska@filmagency.gov.mk

Сенка Манева Димова
e-mail: senka.maneva@filmfund.gov.mk