Македонски Филмови Фестивали Фестивали во Македонија Фестивали на Македонски Филм Интернационални Фестивали Категоризација на Филмски Фестивали Учество на македонски филмови на интернационални филмски фестивали Финансирање Конкурси Филмски проекти финансирани од страна на Агенцијата за филм Поттикнување на вложувања средства во филмски, односно телевизиски проект Брошура Каталог на Mакедонски филмови (продукција 2015 - 2016) Каталог на Mакедонски филмови (продукција 2014 -2015) Проекти реализирани во соработка со Агенцијата за филм EAVE Producers Workshop 2015 Џифони Македонија Џифони патува Европски филмски ден за млада публика Меѓународна соработка Членство во меѓународни организации Контакти од Продуцентски куќи Филмографии на Македонски Режисери Правна регулатива Јавни Набавки Корисни линкови Трејлери од Македонски филмови Каталози на Македонски филмови

ДЕН 4 - ПЛЕНАРНА СЕСИЈА: Класични наспроти алтернативни начини на дистрибуција

 


1. ПЛЕНАРНА СЕСИЈА: Класичен наспроти алтернативен начин на дистрибуција

Во текот на сесијата, експертот Сара Калдерон се осврна на видовите на дистрибуција, односно класичниот наспроти алтернативниот модел.  Во однос на класичната дистрибуција  даде краток осврт на трите елементи на кои се заснова овој вид на дистрибуција, а тоа се ексклузивното право, територијалното право и времетрањето на правата за дисрибуција, го посочи начинот на „мапирање‘‘ на дистрибутерите и селс агентите во зависност од содржината на филмот и компанија која продуцентот ја бара како свој селс агент или дисрибутер, основните елементи на меѓународните и домашните договорни услови за дистрибуција и продажба на филмовите како и позитивните и негативните страни на класичната дистрибуција. Во делот на алтернативниот модел говореше за on-line платформите, појавата и значењето на новите платформи на дистрибуција надвор од класичната дистрибуција како што се глобалните, националните меинстрим, национални арт и герила платформи. Говореше и за почетокот на примената и придобивките од VOD платформите, како и за  значењето на новите технологии кои не дозволуваат алтернативната дистрибуција да се заснова само на една платформа.