Управен Одбор

 

Со Агенцијата за филм управува Управниот Одбор. Управниот Одбор го сочинуваат претседател и четири членови. Претседателот и членовите се лица иманувани од Владата на Република Македонија.

Состав:

Ирина Димовска, претседател

Марија Влашчева, член

Стојанчо Радичевски, член

Роберт Јанкуловски, член

Гуле Гулев, член