Заклучоците од првиот меѓународен собир на филмски фондови

28/02/2013

       

Филмскиот фонд на Република Македонија учествуваше на првиот меѓународен собир на филмски фондови за споделување на најдобрите искуства (BPX - Best Practice Exchange) кој се одржа во период од 15ти до 17ти февруари и на кој учествуваа дваесет филмски фондови од  Северна и Јужна Америка, Европа, Азија, Средниот Исток и Австралија. Меѓународниот собир на филмски фондови оваа година се одржа за прв пат и   истиот е организиран на иницијатива на организацијата ACE (Ateliers du Cinéma Européen) и Израелскиот филмски фонд  и е поддржан од МЕДИА Мундус.

 

        

Собирот беше реализиран со цел размена на најдобрите искуства, а меѓу другото  се разговараше и за значајните предизвици на системот на финансирање на филмови, како и поддршката за дистрибуција  на независно произведените филмови. За периодот што следи па се до наредниот собир  предвидени се истражувања и состаноци на работните групи со цел  да се дефинираат најдобрите искуства ида се постават клучните елементи за остварување на целите за подобар развој и соработка на филмските фондови. На дводневниот собир од страна на учесниците, директори на филмските фондови од Европа и Израел се донесе заклучок дека треба да се превземат заеднички мерки за унапредување на работата на филмските фондови и агенции во светот кои покажуваат подготвеност да се приклучат на BPX иницијативата.

Тековната работа на BPX во наредните дванаесет месеци ќе биде координирана и водена од страна на организацијата ACE, која ќе раководи со истражувањата, ќе организира и свикува состаноци на работните групи, и ќе го планира наредниот собир  на BPX учесниците, планиран за 2014 година.

Подетални информации  за ова случување можете да најдете на следниот линк http://ace-producers.com/archives/4250